Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Διαδικασίες αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων μας

Είναι πολύ ευχάριστο ότι πριν από μερικές εβδομάδες το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας ξεκίνησε πάλι τις διαδικασίες για έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας στους κατόχους Ευρωπαϊκών Πανεπιστημιακών πτυχίων τα οποία απέκτησαν μέσω φοίτησης σε Κολλέγια.

Όσοι λοιπόν δεν έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για αναγνώριση  επαγγελματικής Ισοδυναμίας του πτυχίου τους πρέπει να το κάνουν άμεσα.

 Υπενθυμίζουμε ότι χρειάζονται τα παρακάτω πιστοποιητικά:

-  Τίτλο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό) από το Πανεπιστήμιο

-  Αναλυτική βαθμολογία (Diploma Supplement ή Academic Transcript) από το Πανεπιστήμιο

-  Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Syllabus) επικυρωμένο και υπογεγραμμένο από το Ελληνοβρετανικό

 Συμπληρωματικά, και λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητάς του, συστήνουμε την κατάθεση και του Πιστοποιητικού του NARIC (National Recognition and Information Centre), δηλαδή του αντίστοιχου Βρετανικού «ΔΟΑΤΑΠ», το οποίο εκδίδεται για κάθε απόφοιτο και το οποίο βεβαιώνει ότι το πτυχίο του κάθε αποφοίτου αναγνωρίζεται και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 Όσοι χρειάζονται κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά, μπορούν να τα ζητήσουν συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση (που μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ)  επιλέγοντας τα αντίστοιχα έγγραφα και να την αποστείλουν υπ’ όψιν κας Γεωργιάδου στο email: regunder@bhc.gr.

 Για πληροφορίες σχετικά με την πορεία έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών,

μπορούν να επικοινωνούν με την κα Γεωργιάδου κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 12:00 -20:00 στο τηλέφωνο 210-8217710.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την διαδικασία αίτησης για αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας, μπορούν να επικοινωνούν με την κα Δαμιανίδου κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 9:00-17:00 στο τηλέφωνο 210-8217710.